သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္႔

ေဟမာ၊ သူရေဇာ္၊ အိသက္တို႔ႏွင္႔….။

သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္႔

Myanmar Egress ေဘာ္ဒါမ်ား….အိသက္၊ သြန္းသြန္း၊ ကိုေနယံဦးတို႔ႏွင္႔…။

CDCE

ခ်င္းမိုင္မွာ CDCE သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္႔….။

အိခိုင္

UFL သူငယ္ခ်င္း အိခိုင္ေအးႏွင္႔…။

ထားထားအိ၊ ေဟမာတို႔ႏွင္႔….။

Myanmar Egress E – 2 သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္႔ River View မွာ…။

CDCE သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္႔…။

သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္႔ at Temarsat University in Chiang Rai

Advertisements